Gover
nance
Evol
Interim & project management
Health care
Business development
ution

Mensenwerk in intern toezicht

De zeldzame mogelijkheid een Raad van Toezicht te kunnen observeren en te interviewen bood toegang tot het observeren van een situatie waarin de spanning tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur oploopt vanwege een voorgenomen fusie. In dit artikel  beschrijf ik het verloop van gebeurtenissen nadat een voornemen tot samenwerking geïntroduceerd wordt. Deze casus laat zien hoe een intentie tot samenwerking overgaat in een intentie tot fusie en tot welke spanningen dit leidt tussen en innerlijk bij personen. De beschreven casus illustreert dat de manier waarop de dingen gaan en hoe mensen elkaar meenemen in het proces zeker zo belangrijk is als de inhoud.

Mensenwerk in intern toezicht-Zorg voor Toezicht_2015

Nieuwe profielen voor Toezichthouders

In het laatste nummer van Boardroom Zorg voor dit jaar hebben we gekeken naar wenselijke profielen van interne toezichthouders. De snelle opeenvolgende veranderingen in de zorgsector vragen niet plotsklaps totaal andere competenties en vaardigheden. Wel zullen er nieuwe profielen ontstaan zoals het profiel (maatschappelijk) ondernemerschap, marketing & communicatie. Een tweede, veelgevraagd profiel hangt samen met kennis van ketenzorg en decentralisaties. Lees meer BRZ_nieuwe profielen toezicht

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Governance-incidenten bij Philadelphia, Vestia, Amarantis en Woningstichting Servatius hebben voeding gegeven aan de roep om aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In dit artikel gaan we in op de wettelijke kaders voor die aansprakelijkheid, de toetsingsgronden, de consequenties voor het documenteren van besluitvormingsprocessen en hoe de formele verantwoording kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming.

Paper trail als toegevoegde waarde in toezichtproces. Joost Kramer, Sharon van de Veerdonk en Harry Woldendorp, Boardroom Zorg, Januari 2014:  BRZ_Paper Trail-intern toezicht_januari2014_p16-19

 

Toezicht houden vanuit de eigen identiteit

De Raad van Toezicht krijgt een steeds belangrijkere rol toegedicht en heeft een toetssteen nodig om koers te houden. De sleutel ligt in het gedeeld belang van toezicht en bestuur: de maatschappelijke taak van de organisatie. Deze taak, de visie en de kernwaarden vormen de identiteit. Toezichthouden vanuit de identiteit voorkomt dat ongezien van de koers afgedwaald wordt en zorgt ervoor dat risico’s en waarden een toetsingskader hebben. Lees meer:

Toezichthouden uit de eigen identiteit: De volgende stap in professionalisering van toezicht. Van de Veerdonk, S. en H. Woldendorp, Boardroom Zorg, december 2012

De interne toezichthouder anno 2012

Kim Putters en Sharon van de Veerdonk, De interne toezichthouder anno 2012, Zorgvisie magazine nr. ½, januari/februari 2012

De interne toezichthouder anno 2012

De interne toezichtfunctie staat onder druk. De omgeving van de zorg, en dus van het toezicht, is in enorm tempo gewijzigd. De raden van bestuur zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg. De raden van toezicht  hebben vervolgens de taak integraal te beoordelen of de bestuurders de goede dingen doen en de juiste afwegingen maken tussen al die belangen. Want het kan nooit allemaal tegelijk en in gelijke  mate. Wat betekenen al deze veranderingen voor de interne toezichthouders?

Zorgvisie_De interne toezichthouder anno 2012
De Zorgvisie Blog
2012http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/13236/Zorgvisie-magazine-januarifebruari-2012.htm